REGULAMIN

I. Sprzedaż

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż artykułów tytoniowych (cygara, cygaretki) i akcesoriów do palenia (humidory, zapalniczki, obcinaczki itp.) („Towary”) na stronie: www.premiumcigars.pl („Serwis”), prowadzonej przez Premium Cigars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-298) przy ul. Powstania Listopadowego 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243505, NIP: 6762304405, REGON: 120048809 („Sprzedawca”).
 2. Klientem może być (i) osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, prowadząca działalność gospodarczą (niebędąca konsumentem), a także (ii) osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej („Klient”). Sprzedawca będzie dokonywał weryfikacji podanych danych rejestrowych Klienta (poprzez m.in. weryfikację informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dołączonego przez Klienta przy pierwszej rejestracji w Serwisie).
 3. Wszystkie ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT i nie uwzględniają kosztów dostawy Towarów. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji.
 4. Szczególne warunki sprzedaży zdalnej wyrobów tytoniowych znajdują się na w zakładce PRAWO (Ustawa Tytoniowa). Witryna www.premiumcigars.pl, tj. Serwis nie prowadzi sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek) („Wyroby Tytoniowe”) konsumentom, tj. osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż taka jest możliwa tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych - firm na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura VAT). Po podaniu przez Klienta NIP, Sprzedawca dokona weryfikacji, czy Klient jest czynnym podatnikiem VAT. Opakowania zbiorcze cygar i cygaretek posiadają ostrzeżenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Informacje i zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych bez zgody Sprzedawcy, będącego jedynym właścicielem powyższych materiałów. Opisy i zdjęcia tu prezentowane użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Serwisie przyjmowane są tylko i wyłącznie za pomocą formularza zakupów na stronie www.premiumcigars.pl. W celu zamówienia Wyrobów Tytoniowych, niezbędne jest założenie konta Klienta i posiadanie statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  a. dokonaniu rejestracji w Serwisie (w tym przesłania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzających prowadzenie przez Klienta dokonującego zakupu Wyrobów Tytoniowych działalności gospodarczej);
  b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
  c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu loginu i hasła.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Serwisie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W uzasadnionych przypadkach (wyczerpane stany magazynowe, brak możliwości zamówienia z innych przyczyn, błąd lub omyłka rachunkowa) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (co powoduje zwrot wpłaconych pieniędzy), ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty
 4. Pozycje znajdujące się w naszym Serwisie: www.premiumcigars.pl są zaproszeniem do złożenia zamówienia i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Za moment zawarcia umowy kupna sprzedaży należy uznać chwilę potwierdzenia mailowego przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Serwisie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień: a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, b) wskazujących na nabywanie Wyrobów Tytoniowych przez konsumentów.
 9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Serwisie są przechowywane przez system informatyczny Serwisu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Serwisie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 12. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 13. Sprzedawca, jako wyłączny importer cygar kubańskich HABANOS w Polsce zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad w opakowaniach zbiorczych poprzedzonych kontrolą jakości, potwierdzoną certyfikatem. W wypadku oświadczenia Klienta o rezygnacji z kontroli jakości dostarczone Wyroby Tytoniowe w opakowaniach z nienaruszonymi banderolami producenta nie podlegają reklamacji.
 14. Dostawy Towarów realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Dostaw.

III. Czas realizacji zamówienia

 1. Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas transportu, w zależności od wybranej formy dostawy i płatności standardowo wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, a także w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w standardowym czasie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 4. W sytuacji jeśli www.premiumcigars.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia Serwis zobowiązuje się poinformować o tym fakcie nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie (zamiana produktu, zwrot wpłaty, pomniejszenie wartości pobrania).

IV. Formy płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  a) Wpłata całości należności na konto przelewem – Klient przedpłaca wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy, na rachunek bankowy przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail w wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji; w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia;
  b) Wpłata całej wartości zamówienia za pośrednictwem operatora płatności PayU;
  c) Pobranie – Klient uiszcza należność dostarczycielowi przesyłki gotówką w chwili odbioru zamówienia (wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy).
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

V. Formy wysyłki

 1. Równolegle z przesyłką dostarczony zostanie dokument zakupu – faktura VAT.
 2. Zamówione w ramach Serwisu Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej Koszt przesyłki zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Przesyłka są dostarczone w opakowaniach zabezpieczonych w możliwy sposób przed uszkodzeniem w transporcie.
 4. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy przesyłki jeśli wartość zamówionego Towaru przekracza 100,00 zł oraz Klient wybrał formę płatności 'przedpłatę'.
 5. Podane w Serwisie ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


VI. Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w terminie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia, zwracając Towary wyłącznie w pełnych, oryginalnie zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach, w tym nienaruszonych banderolach importera. Do zwracanego Towaru należy dołączyć protokół zwrotu Towaru (link do protokołu zwrotu Towaru),
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym powyżej, Klient jest zobowiązany do dostarczenia Towaru Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówienia. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy na koszt Klienta, wraz z danymi Klienta, numerem zamówienia. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1, oraz numer konta, na jakie ma zostać zwrócona zapłata. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w ciągu w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zwrotu w stanie określonym w pkt. 1 powyżej. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów w stanie określonym w pkt. 1 powyżej.
 3. Nabywca ma prawo do reklamacji kupionego Towaru na podstawie niezgodności towaru z umową (produkt posiada wady, został uszkodzony podczas przygotowania przesyłki lub transportu), zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Dostaw (dalej „OWRD”). 
  a) Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie Serwisu.
  b) Termin zgłaszania reklamacji upływa po upływie 7 dni od daty dostarczenia Towarów do Klienta.
  c) Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji zgodnie z OWRD. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.


VII. Pozostałe warunki

 1. Premiumcigars.pl zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 2. By zapewnić najwyższą jakość wysyłanych cygar „ręcznie robionych” standardowo Sprzedawca weryfikuje zawartość fabrycznych opakowań przed ich wysłaniem.

Pliki cookies

 1. Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług naszym klientom i osobom przeglądającym stronę internetową korzystamy z plików ‘cookies’. Szanując prywatność Klientów i osób przeglądających – pliki nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja, dostarczanie treści zgodnej z zainteresowaniem użytkownika i optymalizacją witryny.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, zablokować wykorzystywanie tego typu plików. Blokada może jednak znacznie wpłynąć na poprawne funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.


IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Serwisie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem: Premium Cigars Sp. z o.o., ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 770 077
 3. za pośrednictwem e-mail: kontakt@premiumcigars.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

Sklep B2B wyłącznego importera cygar kubańskich w Polsce

Czy masz ukończone 18 lat?

4