Regulamin sklepu

REGULAMIN

I. Sprzedaż

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż artykułów tytoniowych (cygara, cygaretki) i akcesoriów do palenia (humidory, zapalniczki, obcinaczki itp.) („Towary”) na stronie: www.premiumcigars.pl („Serwis”), prowadzonej przez Premium Cigars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-298) przy ul. Powstania Listopadowego 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243505, NIP: 6762304405, REGON: 120048809 („Sprzedawca”).
 2. Klientem może być (i) osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, prowadząca działalność gospodarczą (niebędąca konsumentem), a także (ii) osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej („Klient”). Sprzedawca będzie dokonywał weryfikacji podanych danych rejestrowych Klienta (poprzez m.in. weryfikację informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS dołączonego przez Klienta przy pierwszej rejestracji w Serwisie).
 3. Wszystkie ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT i nie uwzględniają kosztów dostawy Towarów. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji.
 4. Szczególne warunki sprzedaży zdalnej wyrobów tytoniowych znajdują się na w zakładce PRAWO (Ustawa Tytoniowa). Witryna www.premiumcigars.pl, tj. Serwis nie prowadzi sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek) („Wyroby Tytoniowe”) konsumentom, tj. osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż taka jest możliwa tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych - firm na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura VAT). Po podaniu przez Klienta NIP, Sprzedawca dokona weryfikacji, czy Klient jest czynnym podatnikiem VAT. Opakowania zbiorcze cygar i cygaretek posiadają ostrzeżenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Informacje i zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych bez zgody Sprzedawcy, będącego jedynym właścicielem powyższych materiałów. Opisy i zdjęcia tu prezentowane użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Serwisie przyjmowane są tylko i wyłącznie za pomocą formularza zakupów na stronie www.premiumcigars.pl. W celu zamówienia Wyrobów Tytoniowych, niezbędne jest założenie konta Klienta i posiadanie statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  a. dokonaniu rejestracji w Serwisie (w tym przesłania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzających prowadzenie przez Klienta dokonującego zakupu Wyrobów Tytoniowych działalności gospodarczej);
  b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
  c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu loginu i hasła.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Serwisie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W uzasadnionych przypadkach (wyczerpane stany magazynowe, brak możliwości zamówienia z innych przyczyn, błąd lub omyłka rachunkowa) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (co powoduje zwrot wpłaconych pieniędzy), ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty
 4. Pozycje znajdujące się w naszym Serwisie: www.premiumcigars.pl są zaproszeniem do złożenia zamówienia i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Za moment zawarcia umowy kupna sprzedaży należy uznać chwilę potwierdzenia mailowego przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Serwisie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień: a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, b) wskazujących na nabywanie Wyrobów Tytoniowych przez konsumentów.
 9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Serwisie są przechowywane przez system informatyczny Serwisu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Serwisie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 12. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 13. Sprzedawca, jako wyłączny importer cygar kubańskich HABANOS w Polsce zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad w opakowaniach zbiorczych poprzedzonych kontrolą jakości, potwierdzoną certyfikatem. W wypadku oświadczenia Klienta o rezygnacji z kontroli jakości dostarczone Wyroby Tytoniowe w opakowaniach z nienaruszonymi banderolami producenta nie podlegają reklamacji.
 14. Dostawy Towarów realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Dostaw.

III. Czas realizacji zamówienia

 1. Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas transportu, w zależności od wybranej formy dostawy i płatności standardowo wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, a także w piątki, soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w standardowym czasie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 4. W sytuacji jeśli www.premiumcigars.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia Serwis zobowiązuje się poinformować o tym fakcie nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie (zamiana produktu, zwrot wpłaty, pomniejszenie wartości pobrania).

IV. Formy płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  a) Wpłata całości należności na konto przelewem – Klient przedpłaca wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy, na rachunek bankowy przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail w wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji; w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia;
  b) Wpłata całej wartości zamówienia za pośrednictwem operatora płatności PayU;
  c) Pobranie – Klient uiszcza należność dostarczycielowi przesyłki gotówką w chwili odbioru zamówienia (wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy).
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

V. Formy wysyłki

 1. Równolegle z przesyłką dostarczony zostanie dokument zakupu – faktura VAT.
 2. Zamówione w ramach Serwisu Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej Koszt przesyłki zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Przesyłka są dostarczone w opakowaniach zabezpieczonych w możliwy sposób przed uszkodzeniem w transporcie.
 4. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy przesyłki jeśli wartość zamówionego Towaru przekracza 200,00 zł oraz Klient wybrał formę płatności 'przedpłatę'.
 5. Podane w Serwisie ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


VI. Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w terminie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia, zwracając Towary wyłącznie w pełnych, oryginalnie zamkniętych i nienaruszonych opakowaniach, w tym nienaruszonych banderolach importera. Do zwracanego Towaru należy dołączyć protokół zwrotu Towaru (link do protokołu zwrotu Towaru),
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym powyżej, Klient jest zobowiązany do dostarczenia Towaru Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówienia. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy na koszt Klienta, wraz z danymi Klienta, numerem zamówienia. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1, oraz numer konta, na jakie ma zostać zwrócona zapłata. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w ciągu w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zwrotu w stanie określonym w pkt. 1 powyżej. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów w stanie określonym w pkt. 1 powyżej.
 3. Nabywca ma prawo do reklamacji kupionego Towaru na podstawie niezgodności towaru z umową (produkt posiada wady, został uszkodzony podczas przygotowania przesyłki lub transportu), zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Dostaw (dalej „OWRD”). 
  a) Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie Serwisu.
  b) Termin zgłaszania reklamacji upływa po upływie 7 dni od daty dostarczenia Towarów do Klienta.
  c) Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji zgodnie z OWRD. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.


VII. Pozostałe warunki

 1. Premiumcigars.pl zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 2. By zapewnić najwyższą jakość wysyłanych cygar „ręcznie robionych” standardowo Sprzedawca weryfikuje zawartość fabrycznych opakowań przed ich wysłaniem.

Pliki cookies

 1. Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług naszym klientom i osobom przeglądającym stronę internetową korzystamy z plików ‘cookies’. Szanując prywatność Klientów i osób przeglądających – pliki nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja, dostarczanie treści zgodnej z zainteresowaniem użytkownika i optymalizacją witryny.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, zablokować wykorzystywanie tego typu plików. Blokada może jednak znacznie wpłynąć na poprawne funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.


IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Serwisie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem: Premium Cigars Sp. z o.o., ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 770 077
 3. za pośrednictwem e-mail: kontakt@premiumcigars.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

Akcesoria - Regulamin Sprzedaży

I. SPRZEDAŻ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym www.premiumcigars.pl, wyłącznie w zakresie sprzedaży rekwizytów tytoniowych (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych – zasady sprzedaży wyrobów tytoniowych określa regulamin dostępny powyżej.
 2. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż rekwizytów tytoniowych, tj. akcesoriów do palenia (humidory, zapalniczki, obcinaczki itp.) („Towary”) na stronie: www.premiumcigars.pl („Serwis”), prowadzonej przez Premium Cigars Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-298) przy ul. Powstania Listopadowego 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243505, NIP: 6762304405, REGON: 120048809 („Sprzedawca”).
 3. Klientem może być (i) osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, prowadząca działalność gospodarczą lub będąca konsumentem, a także (ii) osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej („Klient”).
 4. Klientem może być (i) osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, prowadząca działalność gospodarczą lub będąca konsumentem, a także (ii) osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej („Klient”)
 5. Wszystkie ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT i nie uwzględniają kosztów dostawy Towarów. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji.
 6. Informacje i zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych bez zgody Sprzedawcy, będącego jedynym właścicielem powyższych materiałów. Opisy i zdjęcia tu prezentowane użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.


II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Serwisie przyjmowane są tylko i wyłącznie za pomocą formularza zakupów na stronie www.premiumcigars.pl. W celu zamówienia Wyrobów Tytoniowych, niezbędne jest założenie konta Klienta i posiadanie statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który uzyskuje się po wykonaniu następujących
  a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
  b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
  c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu loginu i hasła.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Serwisie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W uzasadnionych przypadkach (wyczerpane stany magazynowe, brak możliwości zamówienia z innych przyczyn, błąd lub omyłka rachunkowa) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (co powoduje zwrot wpłaconych pieniędzy), ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty
 4. Pozycje znajdujące się w naszym Serwisie: www.premiumcigars.pl są zaproszeniem do złożenia zamówienia i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Za moment zawarcia umowy kupna sprzedaży należy uznać chwilę potwierdzenia mailowego przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Serwisie.
 7. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia
 10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Serwisie są przechowywane przez system informatyczny Serwisu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Serwisie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 13. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas transportu, w zależności od wybranej formy dostawy i płatności standardowo wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, a także w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 3. 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w standardowym czasie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 4. 4. W sytuacji jeśli www.premiumcigars.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia Serwis zobowiązuje się poinformować o tym fakcie nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie (zamiana produktu, zwrot wpłaty, pomniejszenie wartości pobrania).

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 1.  Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  a) Wpłata całości należności na konto przelewem – Klient przedpłaca wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy, na rachunek bankowy przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail w wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji; w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia;
  b) Wpłata całej wartości zamówienia za pośrednictwem operatora płatności PayU;
  c) Pobranie – Klient uiszcza należność dostarczycielowi przesyłki gotówką w chwili odbioru zamówienia (wartość zamówionych towarów plus koszty dostawy).
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz kosztów dostarczenia Towaru.

V. FORMY WYSYŁKI

 1. Równolegle z przesyłką dostarczony zostanie dokument zakupu – faktura VAT.
 2. Zamówione w ramach Serwisu Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Serwisu przy składaniu zamówienia
 3. Przesyłka są dostarczone w opakowaniach zabezpieczonych w możliwy sposób przed uszkodzeniem w transporcie.
 4. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy przesyłki jeśli wartość zamówionego Towaru przekracza 200,00 zł oraz Klient wybrał formę płatności 'przedpłatę'.
 5. Podane w Serwisie ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. ZWROTY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Serwisie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Serwisu procedurą Zwrot Towaru
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego tutaj.

VII. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  a) przesłane na adres: Premium Cigars Sp. z o.o., Ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego tutaj.
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Serwisu procedurze Składanie Reklamacji.

VIII. POZOSTAŁE WARUNKI

1. Premiumcigars.pl zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

IX. PLIKI COOKIES

 1. Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług naszym klientom i osobom przeglądającym stronę internetową korzystamy z plików ‘cookies’. Szanując prywatność Klientów i osób przeglądających – pliki nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja, dostarczanie treści zgodnej z zainteresowaniem użytkownika i optymalizacją witryny.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, zablokować wykorzystywanie tego typu plików. Blokada może jednak znacznie wpłynąć na poprawne funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

X. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Serwisie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Serwisu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Serwisie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Serwisie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Serwisie oraz dokonywanie transakcji w ramach Serwisu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Serwisu.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Serwisie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Serwisie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Serwisie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.


XI. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Serwisie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem: Premium Cigars Sp. z o.o., ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 512 770 077
 3. za pośrednictwem e-mail: kontakt@premiumcigars.pl.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.